Problemi 133

Kërkesa

Nga rezultatet e një olimpiade mund të hamendësojmë nivelin e aftësive për secilin pjesëmarrës. Pjesëmarrësit mund të klasifikohen bazuar në numrin e problemave të zgjidhura në këtë mënyrë:

  • 0 problema të zgjidhura: Beginner
  • 1 problem të zgjidhur: Junnior Developper
  • 2 problema të zgjidhura: Middle Developer
  • 3 problema të zgjidhura: Senior Developer
  • 4 problema të zgjidhura: Hacker
  • 5 problema të zgjidhura: Jeff Dean

Bëni një program që merr rezultatet e pjesëmarrësve dhe nxjerr klasifikimin e tyre.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/CCOOK

Shembull

$ cat input.txt
7
0 0 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 1 0 0
1 1 1 1 1
0 1 1 1 0
0 1 1 1 1
1 1 1 1 0

$ python3 prog.py < input.txt
Beginner
Middle Developer
Junior Developer
Jeff Dean
Senior Developer
Hacker
Hacker