Problemi 20

Kërkesa

Para se të fillojë mësimi mësuesi bën apelin, duke i thirrur emrat e nxënësve një nga një. Nqs dy nxënës kanë të njëjtin emër (por mbiemra të ndryshëm) atere mësuesi e thërret emrin të plotë, me emër dhe mbiemër. Përndryshe thërret vetëm emrin (pa mbiemër).

Bëni një program që merr emrat e nxënësve dhe nxjerr se si i thërret mësuesi ata.

Referenca: https://www.codechef.com/LTIME71B/problems/ATTND

Shembull

$ cat input.txt
1
4
hasan jaddouh
farhod khakimiyon
kerim kochekov
hasan khateeb

$ python3 prog.py < input.txt
hasan jaddouh
farhod
kerim
hasan khateeb

Kemi 1 rast testimi, i cili ka 4 emra.