Problemi 103

Kërkesa

Një olimpiadë programimi është zhvilluar në një qytet në vitet 2010, 2015, 2016, 2017, 2019. Bëni një program që merr disa vite dhe për secilin prej tyre nxjerr HOSTED nëse olimpiada është zhvilluar atë vit në qytet, ose NOT HOSTED nëse nuk është zhvilluar.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/SNCKYEAR

Shembull

$ cat input.txt
2
2019
2018

$ python3 prog.py < input.txt
HOSTED
NOT HOSTED